Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávneho celku - obce zložený z poslancov zvolených v priamych komunálnych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Ruská Voľa má 3 poslancov. Posledné voľby sa konali v roku 2018. Zvolenými poslancami sú :

1. Ján Sabol 

2. Viera Vojtová 

3. Miroslav Demeter 

Zástupcom starostu je poslanec obecného zastupiteľstva p. Ján Sabol.

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta :

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce
  • informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Zdroj: zákon SNR č. 369/1990 Zb.